Opinie o LEGRI.pl w Okazje.info
Pobieranie danych...
Sklep internetowy Legri.pl
Rejestracja i logowanie w sklepie nie są obowiązkowe - zamówienie można złożyć bez wcześniejszej rejestracji.
Strona głównaKatalog produktówPromocjeNowościRegulaminKontakt[Rozmiar: 640 bajtów]Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Kategorie
Producent
Płatności


Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu

Tu kupisz na raty PayU
Regulamin sklepu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN www.legri.pl

Sklep dostępny pod adresem www.legri.pl dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.

Mając na względzie powyższe, sklep internetowy umożliwia dwa sposoby zawarcia umowy sprzedaży. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Net-Info Wojciechowski Paweł, ul. Józefa Wybickiego 4/25, 05-600 Grójec). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

I. Definicje regulaminowe

II. Postanowienia wstępne regulaminu

III. Rejestracja w sklepie internetowym

IV. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

V. Zapłata ceny

VI. Realizacja dostawy towaru

VII. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

VIII. Procedura składania reklamacji

IX. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

X. Postanowienia końcowe

 

I. Definicje regulaminowe

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

 3. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.legri.pl

 4. SPRZEDAWCA – Paweł Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Net-info Wojciechowski Paweł”, z siedzibą w Grójcu, pod adresem: ul. Józefa Wybickiego 4/25, 05-600 Grójec, (adres dodatkowych miejsc prowadzenia działalności: ul. Orzeszkowej 40/3U, 05-600 Grójec), pod numerem NIP: 7971264567, REGON: 142687946, wpisany do CEIDG;

 5. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.legri.pl;

 6. USŁUGODAWCA – Paweł Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Net-info Wojciechowski Paweł”, z siedzibą w Grójcu, pod adresem: ul. Józefa Wybickiego 4/25, 05-600 Grójec, (adres dodatkowych miejsc prowadzenia działalności: ul. Orzeszkowej 40/3U, 05-600 Grójec), pod numerem NIP: 7971264567, REGON: 142687946, wpisany do CEIDG;

 7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.legri.pl;

 8. STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient

 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki;

 10. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

 11. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
  usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym
  gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach;

 12. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na wprowadzeniu danych przez
  klienta do utworzonego przez usługodawcę panelu;

 13. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego;

 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

 15. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

 16. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.legri.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

II. Postanowienia wstępne regulaminu 

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw regulujących ten obowiązek.

 2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.legri.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.legri.pl bez zgody właściciela są zabronione.

 4. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.legri.pl jest Paweł Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Net-info Wojciechowski Paweł”, z siedzibą w Grójcu, pod adresem: ul. Józefa Wybickiego 4/25, 05-600 Grójec, (adres dodatkowych miejsc prowadzenia działalności: ul. Orzeszkowej 40/3U, 05-600 Grójec), pod numerem NIP: 7971264567, REGON: 142687946, wpisany do CEIDG.

 5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów komputerowych i biurowych oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 7. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 8. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III. Rejestracja w sklepie internetowym

 1. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji, użytkownik powinien podać następujące dane:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. e-mail.

 1. Aby umożliwić sprzedawcy realizację przyszłych zamówień, użytkownik, poza danymi wymienionymi w ustępie 2, powinien podać następujące dane:

  1. ulica/dom/lokal,

  2. kod pocztowy/miejscowość,

  3. województwo,

  4. numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny),

  5. kraj.

 1. Klient powinien wybrać jaki dokument sprzedaży preferuje: fakturę VAT lub paragon.

 2. Opcjonalnie klient może podać inny adres dostawy.

 3. Opcjonalnie klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach na wskazany przez siebie adres e-mail.

 4. W przypadku gdy dane użytkownika niezbędne do realizacji zamówienia ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością i  poinformowaniu o tym sklepu.

 5. Zaleca się, aby klient zachował staranność przy wypełnianiu formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi sprzedawcy realizację zamówienia.

IV. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej www.legri.pl, w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania. W przypadku zamówień składanych poprzez wiadomość e-mail, użytkownik, aby umożliwić sprzedawcy realizację zamówienia, powinien podać dane, o których mowa w rozdziale III.

 5. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

 6. Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 9. Sprzedawca podaje informacje, do których wskazania klientowi przed zawarciem umowy jest zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny tj.

 1.  imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedzibę) przedsiębiorcy oraz organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

 2. istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu;

 3. cena lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;

 4. zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia;

 5. koszty oraz termin i sposób dostawy;

 6. prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków ustawowych;

 7.  koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

 8. termin, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;

 9. minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;

 10. miejsce i sposób składania reklamacji;

 11. prawo wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony o świadczenie ciągłe lub okresowe.

na stronie internetowej www.legri.pl oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. W celu prawidłowej i możliwie najszybszej realizacji zamówienia, jak również w celu weryfikacji, czy dane wskazane w zamówieniu są poprawne, sprzedawca może dodatkowo kontaktować się z klientem telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail.

 2. Zamówienia są realizowane we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.

 3. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania towaru przez sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do kupującego. Z zastrzeżeniem ustępu 11 powyżej, sprzedawca przygotowuje towar w terminie do 72 godzin, a firma kurierska dokonuje dostawy w terminie 48 godzin od nadania przesyłki. Maksymalnie czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 4. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

V. Zapłata ceny

 1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.

 2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie na stronie internetowej sprzedawcy oraz są widoczne dla klienta w formularzu przed złożeniem zamówienia.

 3. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:

 1. przedpłata na konto bankowe,

 2. płatność za pośrednictwem PayU,

 3. płatność za pobraniem,

 4. płatność ratalna,

 5. płatność gotówką przy odbiorze towaru.

 1. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego:

70 1140 2004 0000 3102 7148 2848

 1. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.

 2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 4. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną sprzedawca poinformuje klientów.

 5. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby klienci skontaktowali się ze sprzedawcą.

VI. Realizacja dostawy towaru

 1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firm kurierskich: UPS, DB Schenker lub DPD.

 2. Po wcześniejszym ustaleniu terminu ze sprzedawcą możliwy jest odbiór osobisty towaru pod adresem: ul. E. Orzeszkowej 40/3U, 05-600 Grójec, w godzinach: Pn. – Pt. 9:00 - 17:00, Sob. 9:00 - 13:00.

 3. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 4. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 5. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.

 6. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

VII. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@net-info.pl bądź też listownie na adres:

Net-info Wojciechowski Paweł

ul. E. Orzeszkowej 40/3U,

05-600 Grójec

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł. Klient ponosi koszty odpowiedniego opakowania zwracanego towaru oraz koszty jego powrotnego odesłania do sprzedawcy.

 1. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

 2. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy;

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  6. dostarczania prasy;

  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

VIII. Procedura składania reklamacji

 1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność nowego towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności. Reklamacje należy zgłaszać na adres:

Net-info Wojciechowski Paweł

ul. E. Orzeszkowej 40/3U,

05-600 Grójec

 1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 2. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego klient proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.

 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

 4. W przypadku umów zawieranych z klientami niebędącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 5. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera lub sprzedawcy. Szczegóły w zakresie gwarancji określa każdorazowo karta towaru, która jest wydawana wraz z towarem.

IX. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

 1. założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,

 2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,

 3. newsletter.

 1. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.

 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta oraz usługa newsletter w sklepie internetowym zawierane są na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Zalecana rozdzielczość monitora powyżej 1024 px. Sprzedawca informuje, że używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony internetowej, zaleca się je wszystkie wyłączyć.

 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 7. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.

 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

 11. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

X. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności sklepu, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

 2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 7. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

  1. telefonicznie: (048) 380 93 94lub 602 530 148,

  2. e-mail: biuro@net-info.pl,

  3. pisemnie na adres: „Net-info Wojciechowski Paweł”, ul. Józefa Wybickiego 4/25, 05-600 Grójec.


 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6 czerwca 2014 roku.UWAGA! ZMIANY W PRAWIE KONSUMENCKIM. 
NOWY REGULAMIN OD 25 GRUDNIA. 
Oferta dnia
Kontakt
Net-Info Paweł Wojciechowski
ul. Józefa Wybickiego 4/25
05-600 Grójece-mail: biuro@net-info.pl
tel: +48 48 380 93 94
kom: +48 602 530 148


Najczęściej kupowane
Najczęściej oglądane
Ostatnio oglądane


Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl

Sklep Artykuły komputerowe - LEGRI.pl - opinie klientów

Odwiedź Artykuły komputerowe - Legri.pl na ShopManiaPartner serwisu Moje Kupony

Nasze aukcje
Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail!


Bezpieczne zakupy
Płatności i dostawa
Moje konto
O firmie
© 2014 Sklep internetowy Legri.pl
Gości online: 5 | Odwiedzin: 3073422